29 40 65 82

Har dit barn sproglige udfordringer, indlæringsproblemer eller koncentrationsbesvær?

Læse- stavevanskeligheder, forsinket sprogudvikling og adfærdsproblemer kan skyldes en dårlig lytteopfattelse.

Lytteudfordringerne opleves ikke ens, og børn/unge kan udvise forskellige tegn, som forstyrrer dem i deres lærings- og socialiseringsproces. Dette kan stærkt forenklet illustreres ved disse to eksempler:

Som at høre gennem en glasklokke

Dårlig taleforståelse – “Jeg hørte godt, du sagde noget, men jeg forstod ikke, hvad du sagde“.
Det kan være svært at trænge ind til barnet og få kontakt.
Problemer med at skelne lydene i sproget – hvilket resulterer i mange misforståelser.

Oplevelsen af lydlige bombardementer

Barnet er ekstrem modtagelig over for sanseindtryk og distraheres generelt af for mange lyde.
Hypersensitiviteten kommer til udtryk, når barnet viser en følsomhed overfor larm eller slet ikke kan udholde bestemte lyde og må holde sig for ørerne eller flygte.

Har du mistanke om, at dit barn kan have lyttevanskeligheder, så vurder nedenstående symptomer:

 • Forsinket sprogudvikling
 • Svært ved at skelne sproglyde – som ved rim
 • Udtalevanskeligheder
 • Utydelig, mumlende tale
 • Svært ved at høre ords endelser –  afskærer endelser ved tale
 • Dårligt ordforråd og besvær med at finde ordene
 • Svært ved formulering og korrekt ordstilling
 • Forsinket læseudvikling
 • Problemer med at stave; både lydrette, ikke lydrette ord og nonsensord – Er “lyddøv”
 • Dårlig læseforståelse
 • Spørgsmål besvares med en forsinkelse. Siger ofte “Hvad?”
 • Svært ved at følge anvisninger og huske beskeder
 • Synes distræt, mangler opmærksomheds- og koncentrationsevne – er distraherbar
 • Kommer ofte i konflikter på grund af misforståelser
 • Bliver frustreret, overvældet eller lettere irriteret end andre 
 • Lydoverfølsom
 • Har været ørebarn
 • Udtrættes hurtigt
 • Tendens til dagdrømmeri eller anden form for aktivitet, der ikke kræver koncentreret lytning
 • Sætter lydstyrken for musik og tv udsædvanligt højt eller lavt
 • Trækker sig fra socialt samvær

Cases

Her kan du læse mere om børn der er blevet behandlet i Klinik Sprog og APD

Daniel havde svært ved lyde og udtale af selv korte ord

Daniel 6 år| Aalborg

Vi kan mærke en stor forskel for Daniel. Daniel har fået en markant bedre udtale, og vi opfatter det som om, han bedre kan lytte -dermed ikke sagt, at han altid hører efter!! Daniel er blevet rigtig god til at høre de forskellige bogstavslyde. Det har klart styrket hans lyst til skolearbejdet. Han virker til at have det fint socialt.

Lyttetræningen er håndterbart – også i en travl hverdag. Daniel har lyttetræning om aftenen efter aftensmaden – og med nattøj på, hvis han skulle falde i søvn.

Jonas havde kropsuro og dårlig koncentration

Jonas, 8 år | Aalborg

Skolen er ikke længere en udfordring for Jonas. Nu formår han at deltage i undervisningen og skal ikke længere føres udenfor klasselokalet, når han forstyrres af støj, og hvor han i øvrigt tidligere selv blev urolig. Han har absolut opnået en større opmærksomhed og koncentration, og lærerne er målløse over den forvandling, der er sket på relativ kort tid.

Og hjemme har vi fået en helt anden dreng, der tror på egne evner og som ikke længere misforstår andre og kommer i konflikter. Det er blevet lettere at være forældre til Jonas, og nu tror vi alle på fremtiden.

Isabella husker bedre, hvad hun har læst. Også forbedret engelskkundskaber

Isabella 11 år | Randers

Isabella læser hurtigere og længere ord. Hun er blevet bedre til at huske, hvad hun har læst. Bruger heller ikke fingeren til at læse med mere. Staver bedre. Blevet bedre til at huske at få de stumme bogstaver med. Lærer med større præcision. Hun er blevet bedre til at tage ansvar for sine lektier, er gladere og har fået mere selvtillid. Er blevet mere aktiv i timerne – også i gymnastik. Blevet lidt bedre til at række hånden op i timerne. Lyttetræningen har i den grad været med til at give mod til at læse – gribe læsningen an. Også i engelsk!

Undersøgelsen

Klinik Sprog og APD kan undersøge børns hørelse og lytteevne allerede fra 5 år!

Efter den indledende høreprøve med audiometri undersøges evnen til at skelne sprogets lyde fra hinanden vha. en dikotisk lyttetest (forskellige ord til de to ører – også ord på samme tid), hvorefter de ord, der høres i hovedtelefonerne skal gentages.

Pris for undersøgelsen: 900,00 kr.

Hvis det, efter undersøgelsen vurderes, at lyttetræning kan hjælpe, udarbejdes en specialtilrettet musikterapi.

Klinikken tilbyder også udredning med de gængse talepædagogiske testværktøjer til bl.a. vurdering af sprogforståelse, ordforråd og fonologi.

Behandlingen

Ligesom man kan træne synet, er det også muligt at træne hørelsen!
At forskellen mellem hørelsen på de to ører spiller en rolle er almindeligvis mindre kendt.

Den specialkomponerede musik stimulerer hørelsen på en sådan måde, at ubalancen mellem de to ører udjævnes, og evnen til at skelne de forskellige sproglyde forbedres – ligeså muligheden for at sortere i lydene, der omgiver os. Det er en særdeles krævende opgave for hørelsen at adskille lydene i støjfyldte omgivelser.
Sagt på en anden måde bliver hørenerven bedre til at transformere sprogets lydlige nuancer videre til det auditive center i hjernen, der opfatter sprog. Ligeså hjernens evne til at opfatte 3- dimentionelt. (= danne forgrund, mellemgrund og baggrund i et hverdagsmiljø)

Efter en lytteperiode på ca. 8-12 uger udarbejdes der efter en opfølgende undersøgelse en ny musikterapi, der stimulerer hørelsen i andre frekvensområder (tonehøjder).
I gennemsnit regnes der med 4-5 tilretninger af hørekurven i et forløb af ca.12 mdr.
Pris pr. individuelt tilrettet musikstimulation 300,00 kr.

Der er ikke tale om en mirakelkur, der hjælper alle, men om en metode, hvor eleven gennem daglig aflytning af helt individuelt tilpasset musik får stimuleret det auditive system på en sådan måde, at i hvert fald en væsentlig del af de konstaterede problemer reduceres eller helt forsvinder.

Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde som PPR-medarbejder mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel. Min nygerrighed drev mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Jeg blev optaget af APD og behandlingen med JIAS Johansens Individualiserede Auditive Stimulation.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

 • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
 • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
 • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser