29 40 65 82

Har dit barn sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær?

Indlæringsproblemer

Der er tale om indlæringsproblemer, når præstationer på forskellige faglige områder ikke afspejler de aktuelle kognitive evner og intelligens-niveau. Eleven kan her vise tegn på, at han eller hun ikke forstår, hvad der bliver formidlet.

Få hjælp til indlæringsproblemer


Ca. 80 % af indlæringsvanskelighederne anslås at være sprogrelaterede – primært med vanskeligheder i hjernens sprogområde og tolkning af auditive stimuli – mens ca. 15-20 % af indlæringsproblemerne klassificeres som nonverbale, der giver besvær med at forstå dét, man kan “læse mellem linjerne”, ligesom der tilkendegives problemer med opmærksomhed. Vanskelighederne tilskrives således problemer med at opfatte den del af informationen, som omhandler ansigtsudtryk, gestikulation og tonefald (prosodi), der medfører ukorrekt opfattelse af den fuldkomne betydning og mening. En vigtig forudsætning for fuldstændig sprogforståelse er netop at kunne opfatte ganske små ændringer i sprogets intonation, som er sprogmelodiens tonefald, og forstå at udtryk og pauser i en tale kan have en vigtig betydning, både i sig selv men også i en indbyrdes gensidighed, og at dette knyttes til en større sproglig indsigt. Tegn på nonverbale indlæringsvanskeligheder kan derfor også relateres til lyttevanskeligheder / APD.

Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde som PPR-medarbejder mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel. Min nygerrighed drev mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Jeg blev optaget af APD og behandlingen med JIAS Johansens Individualiserede Auditive Stimulation.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

  • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
  • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
  • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser