29 40 65 82

Har dit barn sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær?

Sprog- og udtalevanskeligheder

Sprogproblemer
Når børn lærer sprog, vil de forsøge at gengive, hvad de hører, mens de samtidig lærer betydningen af sproget. Det fordrer, at børnene kan høre og processere de lydlige signaler problemfrit og forstå indholdet af det, der bliver sagt. Hvis et barn har problemer med at sprogprocessere de indkomne lydlige signaler godt nok, kan der opstå sproglige vanskeligheder.

Hvad man hører via det højre øre registreres hurtigst og kraftigst i venstre hjernehalvdel, hvor også en væsentlig del af sprogafkodning og sprogproduktion finder sted hos flertallet af os (de højrehåndede). Hvis man derfor har haft langvarig nedsættelse af hørelsen på højre øre eller fortsat har det, vil det få indflydelse på evnen til afkodning og adskillelse af sproglyd og dermed på opfattelsen af selve det sproglige indhold.

Sprogmelodien opfattes bedst via venstre øre, der primært arbejder sammen med højre hjernehalvdel. Hvis hørelsen på denne “kanal” ikke fungerer godt nok, kan der opstå problemer med at opfatte talesprogets mere skjulte indhold, som det fx kommer til udtryk i ironiske udsagn. Det kan give anledning til megen frustration hos både modtager og afsender pga. misforståelser.

Udtalevanskeligheder
Talesproget består af lyde. En enkelt meningsbærende sproglyd består af små “pakker af lyddele”, der artikuleres samtidig. Hver “pakke” har en bestemt tonehøjde (frekvens), en bestemt styrke (volumen) og et bestemt tidsforløb. Barnets auditive system skal være i stand til korrekt at afkode alle disse parametre, for at sproglyden opfattes korrekt.

På et audiogram kan man aflæse følsomheden på forskellige frekvensområder.  Hvis følsomheden er reduceret på frekvensområdet 1000-6000 Hz har det tit konsekvenser for evnen til at skelne forskellige sproglyde fra hinanden, som fx /k/- /g/ og /s/-/f/ eller /t/-/d/ samt /p/-/b/.

Billedet viser et audiogram.
Optimal hørekurve indtegnet med røde cirkler i en sammen hængende linje.
I audiogrammet ses frekvensen for de enkelte sproglyde.

 

Jeg hjælper børn og unge med sproglige udfordringer, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær.

I mit tidligere arbejde mødte jeg børn med massive sprogvanskeligheder, der helt tydeligt påvirkede deres muligheder for udvikling og trivsel, drev min nysgerrighed mig til at søge forklaring på de lærings- og adfærdsmæssige problemer, jeg var vidne til. Derfor har jeg startet min egen klinik.

Dorte Bisgaard, Klinik Sprog & APD

  • Uddannet tale-hørepædagog og speciallærer.
  • 12 års erfaring som ansat i det offentlige.
  • Ønsker at hjælpe børn til bedre trivsel.

Når hjernen ikke lytter?

– EN BOG OM HØREFORSTYRRELSEN APD

Når hjernen ikke lytter” giver en teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd samt den viden, der findes om APD’ens karakter.

Bogen indeholder casebeskrivelser, efterfulgt af en praksisdel, der giver forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet, pædagogisk understøttende tiltag, viden om behandlingsmuligheder samt screeningsark, der kan anvendes til at vurdere om et barn har en indikation for APD.

Link til bogbestilling Anmeldelser